Datblygu eich Gweithlu Dwyieithog

Dyma ein rhestr o’r prif bwyntiau sydd eu hangen arnoch chi i fanteisio i’r eithaf ar yr hyn sydd ganddoch chi ac i ragori ychydig ar hynny! Mae ein cleientiaid yn amrywio o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, ond mae pawb yn hoffi cynllun call ac ychydig o synnwyr cyffredin.

Seiliau cadarn

Nodi unrhyw ofynion statudol a rheoleiddiol – oes rheidrwydd statudol arnoch chi i gynnig gwasanaethau dwyieithog? Hyd yn oed os nad oes dyletswydd gyfreithiol arnoch chi, gall y canllawiau a’r arferion da sy’n bodoli ar gyfer cyrff cyhoeddus eich helpu i gynllunio’n effeithiol ac yn ystyrlon i’ch sefydliad chi.

Diffinio anghenion eich cwsmeriaid – ydych chi’n gwybod beth yw anghenion a disgwyliadau eich cwsmeriaid? Ewch ati i adnabod yr anghenion cudd sy’n bodoli, a ble mae angen i chi ganolbwyntio’ch ymdrechion.

Dadansoddi eich gallu presennol – dylech nodi unrhyw fylchau yn eich capasiti i ateb anghenion eich cwsmeriaid fel bod ganddoch chi sylfaen gadarn ar gyfer cynllunio eich strategaeth.

Denu’r bobl iawn

Gofynion eglur – cyn recriwtio, dylech amlinellu’r sgiliau iaith sydd eu hangen ar gyfer swyddi a rolau yn seiliedig ar eich dadansoddiad o anghenion a gallu, fel bod ganddoch chi syniad eglur o ba lefel o sgiliau sydd eu hangen.

Gwerthoedd y sefydliad – gadewch i bobl wybod pa mor bwysig yw’r Gymraeg i’ch sefydliad, er mwyn i siaradwyr Cymraeg deimlo y cânt eu gwerthfawrogi a’u bod am weithio i chi!

Dulliau recriwtio – gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r dulliau recriwtio mwyaf addas. Byddwch yn hyblyg a gwnewch eich gwaith cartref ar sut i gyfathrebu orau â’r farchnad lafur Gymraeg.

 

Cadw a datblygu

Cryfderau’r gweithlu dylech nodi a gwerthuso sgiliau Cymraeg y gweithlu presennol. Dylech sicrhau bod gwerth y sgiliau hyn yn eglur i bawb ac annog pobl i ddysgu Cymraeg ac i wella eu sgiliau.

Cydnabyddiaeth gwnewch yn siŵr bod staff dwyieithog yn teimlo bod eu cyfraniad yn cael ei werthfawrogi gan roi cydnabyddiaeth iddynt mewn arfarniadau ac mewn adborth yn gyffredinol.

Gweithlu’r dyfodol – gwnewch yn siŵr eich bod yn creu cysylltiadau da i ddenu gweithlu’r dyfodol i’ch sefydliad chi drwy bartneriaethau gydag ysgolion Cymraeg a cholegau lleol.

 

Cymorth a chefnogaeth

Meddalwedd ac adnoddau i weithlu dwyieithog – mae amrywiaeth o adnoddau ar gael (llawer ohonynt am ddim!), o ddysgu Cymraeg yn y gweithle, geirfaon, gwirwyr sillafu i gyfieithu peirianyddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio ar yr adnoddau sydd ar gael.

Hyfforddiant – yn ogystal â manteisio ar adnoddau, gwnewch yn siŵr bod pob aelod o staff yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith er mwyn deall pa mor werthfawr yw darpariaeth ddwyieithog i’ch cwsmeriaid.

Hyrwyddwyr – dylech bennu hyrwyddwyr a mentoriaid oddi mewn i’r gweithlu i annog a chefnogi’r rhai sy’n siarad Cymraeg ac sy’n dysgu Cymraeg, a sicrhau bod eich ethos dwyieithog yn cael ei gynnal mewn ffordd gadarnhaol ym mhob rhan o’r sefydliad. 

 

Gobeithio bod yr awgrymiadau hyn yn ddefnyddiol i chi – yn amlwg mae llawer mwy ohonynt, ond mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech fwy o wybodaeth neu air o gysur! (Mae cryn dipyn o gyngor ac arweiniad ar wefan Comisiynydd y Gymraeg ar y pwnc hwn a llawer mwy.)